Eurofins Czech >> Životní prostředí >> Odpady, zeminy, sedimenty, kaly, zemědelské půdy a půdní vzduch

Odpady, zeminy, sedimenty, kaly, zemědelské půdy a půdní vzduch

Sidebar Image
 • analýzy odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • analýzy odpadů ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., a o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
 • analýzy odpadů ve smyslu vyhlášky č.61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č.341/2008 Sb. a vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • analýzy ve smyslu vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v platném znění
 • analýzy ve smyslu vyhlášky č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění
 • analýzy kontaminovaných zemin ve smyslu Metodického pokynu MŽP ČR 8/1996 Kritéria znečištění zemin a pro potřeby geologických průzkumů, hodnocení starých ekologických zátěží a pro potřeby vypracování rizikových analýz
 • analýzy výkopové zeminy ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění
 • analýzy ve smyslu vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, v platném znění
 • analýzy ve smyslu Metodického pokynu MŽP ČR 8/1996 Kritéria znečištění půdního vzduchu
 • analýzy ve smyslu vyhlášky č.275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, v platném znění (příloha č. 2 vyhlášky)
 • analýzy ve smyslu vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • analýzy ve smyslu vyhlášky č.382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění
 • analýzy ve smyslu vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • laboratoř provede odběry vzorků zde specifikovaných typů matric akreditovanými metodami, činnosti zajistí odborně způsobilí vzorkaři společnosti

Transport vzorků do laboratoře je zajištěn svozovou službou prováděnou v rámci logistického systému vlastními klimatizovanými vozidly.