Eurofins Czech >> Životní prostředí >> Vody

Vody

Sidebar Image
 • analýzy pitných vod ve smyslu vyhlášky č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (krácený rozbor, úplný rozbor)
 • PI.VO. Informační systém zřízený a vedený ve smyslu vyhlášky č. 35/2004 Sb. a vyhlášky č. 134/2004 Sb. Elektronická forma předávání výsledků analýz vod. Laboratoř disponuje potřebnými SW nástroji a oprávněním k přístupu do databáze PI.VO. a po dohodě se zákazníkem provede přenos dat.
 • analýzy balené přírodní minerální vody ve smyslu vyhlášky č.275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, v platném znění (příloha č. 1 vyhlášky)
 • analýzy balené kojenecké a pramenité vody ve smyslu vyhlášky č.275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod, v platném znění (příloha č. 2 vyhlášky) analýzy vod z koupališť a bazénů ve smyslu vyhlášky č.238/2011, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění
 • analýzy pitné vody pro soukromé uživatele (soukromé zdroje pitné vody), kolaudační řízení soukromých staveb - kontrola zdroje pitné vody analýzy podzemní vody ve smyslu vyhlášky č. 93/2011 Sb. odebírané na základě povolení k nakládání s podzemními vodami, o způsobu a četnosti měření množství vody a jakosti vody analýzy podzemní vody jako vody surové ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb. pro přípravu vody pitné, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • analýzy podzemní vody ve smyslu Metodického pokynu MŽP ČR č. 8/1996 - Kritéria znečištění zemin a podzemních vod
 • analýzy povrchové vody ve smyslu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
 • analýzy povrchové vody ve smyslu vyhlášky č.93/2011 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví způsob a četnost měření množství a jakosti vody (příloha č. 2 vyhlášky)
 • analýzy povrchové vody ve smyslu jakostních znaků uvedených v ČSN 75 7220 a ČSN 75 7221
 • analýzy závlahové vody ve smyslu jakostních znaků uvedených v ČSN 75 7143
 • analýzy odpadní vody dle novely zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 123/2012 Sb. v platném znění, kterou se stanoví poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (původce vypouští odpadní vody do recipientu)
 • analýzy odpadní vody ve smyslu zákona č.274/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • laboratoř provede odběry vzorků zde specifikovaných typů vod akreditovanými metodami, činnosti zajistí odborně způsobilí vzorkaři společnosti

Transport vzorků do laboratoře je zajištěn svozovou službou prováděnou v rámci logistického systému vlastními klimatizovanými vozidly.