Eurofins Czech >> Potravinářství

Potravinářství

V oblasti potravinářství a zemědělské prvovýroby  poskytuje naše společnost následující služby:

Potravinářství

Analýzy potravin: vstupní suroviny, meziprodukty, polotovary, hotové výrobky

Chemicko-fyzikální analýzy pro potravinářský sektor
Mikrobiologické vyšetřování pro potravinářský sektor
HACCP
Senzorické hodnocení
Hygiena prostredí a výroby, účinnost sanitačních opatření
Zemědělská prvovýroba, výroba krmiv
Vzorkování
Transport vzorků do laboratoře
 

Souhrn všech informací testování masa najdete na stránkách eurofins.com
Souhrn všech informací stanovení druhů ryb a testování bezpečnosti ryb lze nalézt na eurofins.com
 

  • analýzy pitných vod ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (krácený rozbor, úplný rozbor)
  • analýzy balené přírodní minerální vody ve smyslu vyhlášky č.275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, v platném znění (příloha č. 1 vyhlášky)
  • analýzy balené kojenecké a pramenité vody ve smyslu vyhlášky č.275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod, v platném znění (příloha č. 2 vyhlášky)
  • analýzy potravin a nápojů  ve smyslu Zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném konsolidovaném znění
  • analýzy potravin ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících  látek  v potravinách, v platném znění
  • mikrobiologické zkoušky potravin ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.1441/2007 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny
  • urgentní mikrobiologie: expresní vyšetření vzorku speciálními metodami na stanovení a průkaz toxických patogenů: stanovení stafylokokových enterotoxinů, průkaz bakterií rodu Salmonella, průkaz Listeria Monocytogenes, průkaz  E.Coli 0157
  • mikrobiologické zkoušky ve smyslu komplexní kontroly hygieny prostředí a výroby včetně kontroly účinnosti čištění a desinfekce pomocí zařízení Sampl air Lite na odběr vzduchu pro měření biokontaminace, otiskových misek s agarem nebo sterilních stěrů
  • laboratoř provádí veškeré odběry vzorků  akreditovanými metodami, činnosti zajistí odborně způsobilí vzorkaři společnosti

transport vzorků do laboratoře je zajištěn svozovou službou prováděnou v rámci logistického systému vlastními klimatizovanými vozidly