Eurofins Czech >> Potravinářství >> Chemické a mikrobiologické analýzy

Chemické a mikrobiologické analýzy

Sidebar Image
  • analýzy pitných vod ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (krácený rozbor, úplný rozbor)
  • analýzy balené přírodní minerální vody ve smyslu vyhlášky č.275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, v platném znění (příloha č. 1 vyhlášky)
  • analýzy balené kojenecké a pramenité vody ve smyslu vyhlášky č.275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod, v platném znění (příloha č. 2 vyhlášky)
  • analýzy potravin a nápojů  ve smyslu Zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném konsolidovaném znění
  • analýzy potravin ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících  látek  v potravinách, v platném znění
  • mikrobiologické zkoušky potravin ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.1441/2007 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny
  • urgentní mikrobiologie: expresní vyšetření vzorku speciálními metodami na stanovení a průkaz toxických patogenů: stanovení stafylokokových enterotoxinů, průkaz bakterií rodu Salmonella, průkaz Listeria Monocytogenes, průkaz  E.Coli  0157
  • mikrobiologické zkoušky ve smyslu komplexní kontroly hygieny prostředí a výroby včetně kontroly účinnosti čištění a desinfekce pomocí zařízení Sampl air Lite na odběr vzduchu pro měření biokontaminace, otiskových misek s agarem nebo sterilních stěrů
  • laboratoř provádí veškeré odběry vzorků  akreditovanými metodami, činnosti zajistí odborně způsobilí vzorkaři společnosti

transport vzorků do laboratoře je zajištěn svozovou službou prováděnou v rámci logistického systému vlastními klimatizovanými vozidly