Eurofins Czech >> Potravinářství >> HACCP

HACCP

Sidebar Image

Stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin

Pro oblasti výroby a distribuce potravin a ve smyslu vyhlášky Mze č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, v platném znění naše společnost nabízí.

stanovení kritérií a postupů pro plnění majoritního cíle v segmentu výroby a distribuce potravin uvádět na trh zdravotně nezávadné a bezpečné potravin.

vypracování a zavedení HACCP ve všech druzích provozů: výrobní závody, balírny, distribuční sklady, prodejny potravin, zařízení společného stravování a jiné.

Postup při zavádění systému HACCP:

 • sestavení odborného týmu HACCP
 • podrobný popis produktů
 • sestavení diagramu technologického procesu
 • sestavení schematického znázornění provozu včetně popisu materiálových toků
 • provedení analýzy nebezpečí (rizika biologická, mikrobiologická, chemická a fyzikální)
 • určení CCP
 • stanovení kritických limitů pro jednotlivé CCP
 • nastavení systému monitoringu CCP
 • stanovení nápravných opatření pro každý CCP
 • metodika způsobu vedení dokumentace a záznamů v systému HACCP
 • stanovení způsobu verifikace a validace systému HACCP

V souladu s potravinářským právním rámcem ČR a EU je odpovědnost za provádění kontrol potravin, polotovarů a surovin na bedrech všech, kteří jsou článkem v řetězci výroby, distribuce a prodeje potravin.