Eurofins Czech >> Životní prostředí

Životní prostředí

 V oblasti environmentálních analýz poskytuje naše společnost následující služby:

Analýzy vod

Pitná voda a teplá voda
Balená voda
Voda ke koupání (rekreační účely)
Podzemní voda
Povrchová voda
Odpadní voda
Vzorkování
Transport vzorků do laboratoře

Analýzy odpadů, zemin, sedimentů a kalů, zemědělské půdy a půdního vzduchu

Odpady
Kontaminované zeminy
Zeminy (výkopy,liniové stavby)
Zemědělské půdy
Kaly
Dnové sedimeny
Biologicky rozložitelné odpady
Půdní vzduch
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vzorkování
Transport vzorků do laboratoře