Eurofins Czech >> Všeobecné obchodní podmínky pro odběratele

Všeobecné obchodní podmínky pro odběratele

Sidebar Image

1. Účinnost

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "Všeobecné podmínky") se budou vztahovat na veškeré objednávky přijaté společností Eurofins CZ, spol. s r.o. nebo její dceřinou společností nebo přidruženou společností (společně dále jako "ES"), včetně objednávek přijatých telefonicky, které nebyly písemně potvrzeny a objednávek realizovaných doručením vzorků za předpokladu, že zákazník vyjádřil  zákonem předepsaný souhlas se Všeobecnými podmínkami. Smlouva obsahující Všeobecné obchodní podmínky tak vstupuje v platnost tehdy, pokud ES přijme objednávku, která jí byla odeslána. Objednávka odeslaná ES se považuje za přijatou tehdy, pokud a) ES postupuje tak, že objednávku plní i bez vlastního písemného potvrzení nebo b) ES objednávku písemně potvrdí.

1.2 Tyto Všeobecné podmínky nahrazují veškeré předcházející slovní nebo písemné cenové nabídky a dohody uzavřené mezi stranami a pokud není výslovně uvedeno jinak ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo v příslušném právním předpisu, mají přednost před veškerými nebo odporujícími ustanoveními písemných dohod, které strany následně uzavřou. Žádný vedoucí pracovník (s výjimkou generálního ředitele ES), zaměstnanec, zplnomocněnec nebo subdodavatel ES není oprávněn měnit nebo nebrat v úvahu tyto Všeobecné obchodní podmínky, nebo přicházet s prohlášeními, které jsou v rozporu se Všeobecnými podmínkami nebo jejich znění anulovat. Žádná z uvedených změn ztráty platnosti nebo prohlášení nejsou pro ES závazná, to neplatí v případě, pokud mají písemnou formu a jsou podepsány generálním ředitelem ES nebo jinou osobou oprávněnou za společnost jednat ve smyslu platných právních předpisů.

2. Zasílání objednávky

2.1 Zákazníkova objednávka se stává platnou tehdy, pokud je zaslaná poštou, faxem nebo jiným elektronickým prostředkem s identifikační hlavičkou zákazníka nebo s použitím vzorových odesílacích vzorů nebo formulářů určených pro elektronickou objednávku schválených ES a pokud jsou v době odeslání objednávky dohodnuty podstatné náležitosti objednávky, které nejsou ve Všeobecných podmínkách výslovně uvedeny (například cena, doba provedení zakázky, datum doručení). Zákazník je povinen bezodkladně písemně potvrdit objednávku komunikovanou telefonicky, za odeslání objednávky zákazníkem se považuje i doručení vzorku/vzorků do společností ES s uvedením zákaznického referenčního čísla. ES nemá povinnost zahájit jakékoliv analytické práce dříve, než-li je objednávka zřetelná a obsahuje veškeré požadované informace.

2.2 Jakékoliv podmínky, které navrhuje nebo předkládá zákazník (například podmínky nebo ustanovení v objednávce, pokyny nebo jiný dokument),jsou považovány za podstatnou změnu Všeobecných podmínek a budou odmítnuty jako neplatné a neúčinné, to však neplatí, pokud budou písemným způsobem schváleny a podepsány generálním ředitelem ES. Konkrétní podmínky předcházejících objednávek, včetně konkrétní cenové politiky se automaticky nevztahují na následující budoucí objednávky. Každá objednávka přijatá ES se považuje za samostatnou a individuální smlouvu mezi ES a zákazníkem.

2.3 ES je plně oprávněna účtovat správní poplatky do výše 25 € (slovy dvacet pět euro nebo ekvivalent v národní měně dle směnného kurzu platného v době transakce) v souvislosti s požadavkem dalších služeb k již existující objednávce. Požadavek dalších služeb v souvislosti se vzorky, které již byly zaslané do laboratoře, se považuje za novou objednávku a může tak změnit/posunout odhad termínu dodání.

2.4 Jakékoliv logistické služby prováděné mimo laboratoře musí být uhrazeny v plné výši, to neplatí, pokud byly služby klientovi zrušeny nebo pozměněny nejméně 48 (slovy čtyřicet osm) hodin předem, v případě sběrné služby 96 (slovy devadesát šest) hodin předem, v případě transportu vzorku 1 (jeden) týden předem v případě kontrolních činností.

3. Cena a termíny platby

3.1 Pokud není při přijetí objednávky uvedeno jinak, cena společnosti ES je cenou "ex works" (ze závodu) s výjimkou balného, které je účtováno samostatně. Veškeré ostatní účtované položky nebo náklady (např. vzniklé společnosti ES v souvislosti s vyřízením a plněním objednávky) jsou hrazeny zákazníkem.

3.2 Ceny jsou uvedeny bez příslušného zdanění DPH v zákonné výši a jejich výše se odvíjí od sazeb platných v den odeslání nabídky služeb zákazníkovi. Příslušné daně jsou takové daně, které jsou platné a aktuální v den uskutečnění fakturace.

3.3 Pokud není společností ES výslovně uvedeno jinak v rámci potvrzení objednávky, veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od vystavení. Zákazník je povinen vznést jakékoliv námitky ohledně faktury do 30 dnů od doručení faktury. Námitky vůči analytickému výsledku neopravňují zákazníka k odkladu platby. Faktury, které zůstávají neuhrazeny po datumu splatnosti, mohou být následně navýšeny o administrativní pokutu (smluvní pokutu) ve výši 75€ (slovy sedmdesát pět euro nebo ekvivalent v národní měně dle směnného kurzu platného v době transakce) úročené sazbou 1% měsíčně nebo maximální úrokovou sazbou podle konkrétního zákona - zvolí se nižší sazba.

3.4 Minimální úhrada fakturou představuje částku 100€ (slovy sto euro nebo ekvivalent v národní měně dle směnného kurzu platného v době transakce). ES má právo účtovat si administrativní poplatek do výše 15€ (slovy patnáct euro euro nebo ekvivalent v národní měně dle směnného kurzu platného v době transakce) za opakované vystavení faktury.

3.5 Faktury se hradí šekem, bezhotovostním bankovním převodem nebo inkasem. K úhradě jiným způsobem je třeba předcházející souhlas ES. Zákazník se zavazuje poskytnout informace o svém bankovním účtu. (číslo)

3.6 Podmínkou přijetí objednávky může být právo ES vyžadovat zálohovou platbu až do výše 100% ceny objednávky.

4.  Povinnosti zákazníka při zasílání vzorků nebo materiálu 

4.1 Vzorky nebo materiál musí být ve stavu, který umožní bez těžkostí provést přípravu analýz nebo výrobu objednaných výrobků. ES má právo provést počáteční zkoušku vzorku nebo materiálu vedoucí ke zjištění jejich stavu před zpracováním vzorku, vypracováním zprávy nebo jejich použitím ve výrobě.Zákazník nese náklady počáteční zkoušky v případě, pokud vzorek/vzorky nebo materiál/materiály nejsou v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 4.1 pokud výsledek počáteční zkoušky prokáže, že výkon analýzy nebo výroby je nemožný nebo je možný pouze za velmi náročných podmínek, než se původně očekávalo - například z důvodu, že vzorky nebo materiály byly smíchány s vnějšími materiály nebo látkami, jejichž výskyt zákazník neohlásil nebo z důvodu jejich znehodnocení - ES má v takovém případě právo platnost objednávky ukončit nebo pozastavit a zákazník je povinný nést náklady, které ES do tohoto období prokazatelně vznikly.

4.2 Zákazník tímto prohlašuje, že žádný ze vzorků nepředstavuje nebezpečí například v místě odběru vzorku/vzorků, v době převozu vzorku/vzorků, v laboratoři nebo jiným způsobem ve vztahu k prostorům, zařízením, personálu nebo zástupcům ES. Zákazník je povinen zajistit soulad s předpisy o nakládání s nebezpečným odpadem, včetně úplných údajů v rámci informování o jeho charakteru, přepravě a likvidaci a je povinen informovat personál nebo zástupce ES o možných rizicích vzorku/vzorků z hlediska zdraví a bezpečnosti, například o výskytu známé nebo podezřelé toxické látky nebo jiného kontaminantu, který může být ve vzorku/vzorcích přítomen a o pravděpodobném stupni kontaminace a rizicích z nich vyplývajících pro ES ve vztahu k prostorům, zařízením, personálu a zástupců ES. Zákazník je zodpovědný a v případě výskytu na odškodnění ES za výskyt jakýchkoliv nákladů, škod, závazků nebo zranění, které vzniknou společnosti ES, jejímu personálu nebo zástupcům ES, například na místě odběru vzorku/vzorků, během jejich převozu nebo v laboratoři a jsou způsobeny zákazníkovými vzorky nebo vzorkem nebo podmínkami v místě odběru vzorku/vzorků. Zákazník nese i vzniklé poplatky za vhodnou likvidaci nebezpečného odpadu, které  se v souvislosti se vzorkem/vzorky vyprodukovaly a to bez ohledu na to, jestli byl charakterizovaný jako odpad nebezpečný. Na žádost ES je zákazník povinen poskytnout ES přesný rozbor vzorku/vzorků.

5.  Majetková práva týkající se vzorkovaného materiálu a úschovy vzorků

5.1 Zákazník zabezpečí, aby se veškeré vzorky stali majetkem ES v rozsahu a objemu nezbytném pro realizaci objednávky. ES nenese odpovědnost za vzorky zaslané ES na úschovu, včetně vzorků vyžadujících zmrazení, to neplatí, pokud zákazník za uskladnění vzorků hradí poplatek. V případě, kdy zákazník za uskladnění vzorků platí, provede ES veškeré běžné a nevyhnutelné úkony pro úschovu vzorků s využitím profesionálních postupů používaných v rámci zajištění těchto činností.

5.2 ES má právo ihned po ukončení analýz vzorky odstranit nebo zničit, to neplatí, pokud se ES se zákazníkem písemně dohodli na podmínkách úschovy vzorků. ES má právo bez předchozího oznámení a na náklady zákazníka vzorky odstranit nebo zničit po uplynutí dohodnuté doby úschovy v případě, pokud by ES vznikly dodatečné náklady související s plněním jakýchkoliv předpisů (např. v souvislosti s likvidací nebezpečného odpadu). Pokud zákazník požaduje navrácení vzorkovaného material, ES materiál zákazníkovi na jeho náklady a zodpovědnost vrátí.

6. Termíny dodání, doba provedení

6.1 Termíny dodání a doba provedení jsou stanoveny odhadem a nezakládají závazek ES. Přesto ES využije svoje nejlepší postupy k tomu, aby byly odhadované termíny dodání dodrženy.

6.2 Výsledky se obvykle odesílají e-mailem a/nebo poštou nebo elektronickými prostředky na vědomí osobám, které zákazník uvedl v objednávce, a to ihned po ukončení analýz.

7. Převod vlastnictví

7.1 Vlastnické právo k výsledkům analýzy, výrobkům, zařízení, softwaru a pod. dodaných společností ES zákazníkovi zůstává vlastnictvím ES do té doby, kdy všechny faktury vystavené na úhradu těchto výsledků činností nebudou zákazníkem v plné výši uhrazeny, do této doby nemá zákazník k uvedeným výsledkům činností žádné majetkové ani užívací právo. I v případě, kdy společnost ES objednávku schválila a začala pracovat na jejím splnění má ES právo s vyřízením objednávky kdykoliv přestat a přerušit jakékoliv aktivity ve prospěch zákazníka v případě, kdy je zákazník v prodlení s jakoukoliv platbou pro ES související s aktuální nebo předcházející objednávkou.

7.2 ES si i po úplné úhradě plateb zákazníkem vyhrazuje právo uschovat, použít a zveřejnit jakékoliv výsledky analýz v anonymní formě tak, aby nebylo možné zákazníka identifikovat.

8. Omezené záruky a zodpovědnost 

8.1 Objednávky se vyřizují za podmínek, které jsou pro ES dosažitelné vzhledem k dostupným technologiím a metodám vypracovaným a používaným společností ES a výsledky z těchto důvodů nemusí být vždy 100% přesné a/nebo relevantní. Analýzy, interpretace hodnocení, konzultační činnosti a závěry jsou vypracované s přiměřenou mírou odpovědnosti. ES však nemůže zaručit, že budou vždy správné a definitivní. Tato omezená záruka je platná po dobu 6 měsíců od datumu, kdy byly dodány vzorky, to neplatí, pokud je při přijetí objednávky stanoveno jinak. Ve všech případech je zákazník povinen provést nezávislé ověření platnosti jakýchkoliv výsledků, interpretací, hodnocení a závěrů vypracovaných ES a pokud se rozhodne na uvedené v plném rozsahu spolehnout, jedná tak na vlastní riziko.

8.2 Každá analytická zpráva se týká výlučně vzorku analyzovaného společností ES. Pokud nebyla ES výslovně zplnomocněna a placena za formulace uvedené v plánu odběru vzorku (například  které vzorky jakých surovin a hotových výrobků a v jaké frekvenci by se měly analyzovat) a stanovení přesného rozsahu analýz, které se mají provádět nebo pokud zákazník nerespektoval doporučení ES, ES nenese zodpovědnost za situaci, kdy se plán odběru vzorků a/nebo rozsah prováděné analýzy ukáže jako nedostatečný nebo nevhodný.

8.3 Zákazník je zodpovědný za řádné doručení vzorku odesílaných do ES na přezkoumání/analýzu nebo materiály odesílané a určené pro výrobu. Pokud ES písemně nestanoví jinak, ES nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo poškození přepravovaného vzorku nebo místa či lokality, které jsou místy doručení logistických služeb. Zákazník je po celou dobu zodpovědný za bezpečnost a celistvost balení a pojištění vzorku ode dne odeslání vzorku do dne jeho doručení do kanceláří nebo laboratoří ES. ES se při skladování a manipulaci se vzorky řídí kroky ve smyslu nejlepších obchodních postupů. ES však nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zničení vzorků, a to i po převzetí a přijetí do laboratoří, to neplatí, pokud se prokáže, že ES úmyslně porušila svoji povinnost.

8.4 Zákazník zaručuje a současně prohlašuje, že veškeré vzorky odesílané do ES za účelem provedení analýzy jsou bezpečné a vykazují stabilní vlastnosti a zavazuje se odškodnit ES za jakékoliv ztráty, zranění, nároky a náklady, které ES nebo jejímu personálu mohly vzniknout důsledkem toho, že vzorek nebyl v bezpečném a stabilním stavu i přesto, že zákazník mohl přímo na vzorku nebo v objednávce upozornit na možný problém s předmětným vzorkem. Zákazník je vždy povinen, a to ještě před odesláním vzorku, písemně informovat ES o skutečnosti, že vzorky jsou nebezpečné nebo jiným způsobem představují riziko a také je v této souvislosti povinen náležitě označit balení vzorku nebo veškeré přepravní nádoby.

8.5 Pokud není všemi stranami písemně dohodnuto jinak, smluvní vztah vzniká výlučně mezi zákazníkem a ES. Do vztahu nevstoupí žádná oprávněná třetí osoba ani paralelní (vedlejší) záruka týkající se kterékoliv objednávky a zákazník nepřipustí existenci a odškodnění ES v souvislosti s jakýmikoliv nároky třetích osob jakkoliv souvisejícími se zákazníkem nebo objednávkou zákazníka.

9. Omezení zodpovědnosti

9.1 V rozsahu, v jakém je to v rámci platného práva povoleno: a) ES (včetně manuálních pracovníků, úředníků, zaměstnanců, zástupců, manažerů, funkcionářů, ředitelů, sprostředkovatelů, poradců a veškerých partnerů a sesterských společností ES společně dále jako "ES odškodňující strany") nese zodpovědnost výlučně za prokázanou přímou a bezprostřední škodu způsobenou úmyslným pochybením ES odškodňující strany v souvislosti s plněním objednávky a pouze pokud ES bylo o tom doručeno písemné oznámení ve lhůtě nejpozději do 6 (slovy šest) měsíců poté, kdy se zákazník o svém příslušném nároku dozvěděl (pokud zákon nenařizuje delší lhůtu, která nemůže být smluvně omezená) a b) ve všech případech (plynoucích ze smlouvy občansko-právního deliktu, nedbalosti, objektivní zodpovědnosti, úplného odškodnění nebo jinak) bude zodpovědnost ES odškodňujících stran ve vztahu k nároku a nebo skupině nároků a náhrada patřící výlučně zákazníkovi v souvislosti se službami ES, které jsou upraveny v těchto Všeobecných podmínkách představovat nižší sumu z těchto možností (i) přímá a bezprostřední újma nebo škoda způsobená úmyslným pochybením ES odškodňující strany v souvislosti s plněním objednávky a (i) desetinásobek sumy, kterou ES přijala od zákazníka v souvislosti s objednávkou, maximálně však 15 000 € (slovy patnáct tisíc euro nebo ekvivalent v národní měně dle směnného kurzu platného v době transakce).

9.2 ES odškodňující strany nejsou zodpovědné za jakoukoliv nepřímou, přímou nebo následnou újmu nebo škodu (např. ztráta obchodní příležitosti, zisku, dobré pověsti společnosti a pod.), kterou utrpěl zákazník nebo třetí osoba.

9.3 Podmínkou ES pro provedení potvrzení objednávky je to, že zákazník odškodní ES odškodňující strany za jakékoliv ztráty, úrazy, nároky a náklady, které ES odškodňující strany mohly utrpět v přímé nebo nepřímé souvislosti se službami, výrobky nebo softwarem poskytnutými ve smyslu Všeobecných podmínek a zákazník se předložením objednávky zavazuje odškodnění poskytnout, to se netýká rozsahu, v rámci kterého jsou ES odškodňující strany uvedené následky nuceny povinně nést ve smyslu Všeobecných podmínek.

9.4 Pokud celková ztráta a/nebo škoda, kterou mají ES odškodňující strany uhradit převýší částku 15 000 € (patnáct tisíc euro nebo ekvivalent v národní měně dle směnného kurzu platného v době transakce) strany se dohodly, že uvedené odškodnění bude nahrazeno smluvní pokutou v této výši (15 000 € ).

9.5 Zákazník odškodní ES v souvislosti s jakoukoliv utrpěnou ztrátou, škodami nebo náklady, které společnosti ES vznikly působením třetí osoby v souvislosti s plněním objednávky a/nebo analytickým výsledkem.

10. Opakovaná analýza

Námitky vůči výsledkům testování mohou být vzneseny do 30 (slovy třiceti) dnů poté, kdy zákazník obdrží výsledky. Zákazník však nese náklady na opakované testování nebo přezkoumání, to neplatí, pokud výsledky opakované analýzy nebudou shodné s výsledky předešlé analýzy. Opakovaná analýza bude možná pouze tehdy, pokud ES bude mít k dispozici dostatečné množství původního vzorku v době, kdy obdrží námitky zákazníka. V opačném případě bude zákazník povinen nést veškeré náklady včetně odběru vzorků, přepravy, analýzy a náklady na likvidaci v souvislosti s opakovanou analýzou.

11. Vyšší moc

ES nenese zodpovědnost za zpoždění, chyby, škody nebo jiné problémy způsobené událostmi a okolnostmi, které jsou pro ES nepředvídatelné nebo neovlivnitelné, nebo které plynou z plnění z požadavků státních orgánů a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

12. Utajení a zpracování důvěrných údajů o zákaznících

12.1 ES má právo uchovávat a zpracovávat osobní nebo obchodní údaje poskytované zákazníkem jakýmkoliv způsobem bez ohledu na to, jestli uvedené údaje pocházejí přímo od zákazníka nebo od třetí osoby a vynaloží přiměřenou snahu k zachování utajení těchto důvěrných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

12.2 ES vynaloží přiměřenou snahu pro zachování utajení výsledků analýz a záznamů poskytnutých službách s přihlédnutím na právo ES uvedené v článku 7.2 a na právo jejich použití jako důkaz, že služby byly poskytnuty v případě, pokud  bude ES uplatňovat nárok na náhradu za uvedené služby.

12.3 Výsledky analýz jsou vypracovány a dodávány výlučně pro potřeby zákazníka a nesmí být poskytnuty třetí osobě k jakémukoliv účelu bez předcházejícího písemného souhlasu ES. Zákazník je taktéž povinen zachovat mlčenlivost a utajení v souvislosti se všemi službami poskytnutými ES, jejich výsledky, složení výrobků a softwaru poskytnutými ES. Výsledky analýz nesmí být zveřejněny nebo využívány bez předcházejícího písemného souhlasu ES.I po udělení uvedeného písemného souhlasu je zákazník a) zodpovědný za jakékoliv následky vyplývající z poskytnutí výsledků třetí osobě nebo důvěry třetí osoby v uvedené výsledky a b) zákazník se zavazuje odškodnit ES odškodněné strany  za následky zodpovědnosti, kterou mohou ES odškodněné strany nést jako výsledek poskytnutí třetí osobě nebo důvěry třetí osoby v uvedené výsledky.

13. Společná a závěrečná ustanovení

13.1 Veškeré podmínky a záruky (včetně zákonné záruky na poskytnutí obvyklé kvality nebo vhodnosti použití pro daný účel) týkající se způsobu, kvalty a časového harmonogramu testování a výsledků, zařízení, výrobků nebo softwaru poskytovaných ES jsou omezené na minimální rozsah, který je předepsán platným právem. Záruky, povinnosti a zodpovědnost i uvedené v těchto Všeobecných podmínkách jsou výlučné povahy.

13.2 Všeobecné podmínky mohou být společností ES průběžně měněny, a to písemnou formou. Na přijaté objednávky se bude vztahovat nejnovější verze Všeobecných podmínek v platném znění, která je právě účinná v době přijetí objednávky společností ES.

13.3 V případě, že soudní rozhodnutí od jakéhokoliv ustanovení Všeobecných podmínek upustí, omezí nebo ho prohlásí za neplatné, protizákonné nebo nevynutitelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

13.4 Skutečnost, že ES nebo zákazník nevyužili práva stanovená Všeobecnými podmínkami nepředstavuje vzdání se nebo ztrátu uvedených práv.

14. Právní moc

14.1 Výklad, platnost a plnění Všeobecných podmínek podléhají platnému právu a výkonné soudní moci České republiky, která nese ve sporech vyplývajících ze Všeobecných podmínek výhradní pravomoc.